Ple extraordinari Ajuntament de Mont-roig del Camp 21/12/2016

Pel que fa referència a l’ordre del dia i que es pot destacar és:

Punt 2. Aprovació del Pressupost Municipal per l’Exercici 2017

En les línies estratègiques que assenyala la memòria, es diu que l’expedient de pressupostos 2017 dóna resposta, entre altres assumptes, a la dotació de les inversions previstes al PAM. Trobem que és molt agosarat i atrevit dir que s’inclouen “les inversions previstes al PAM”, se suposa que es volen referir a que s’inclouen “algunes” de molt puntuals. També fan referència al desplegament d’actuacions de manteniment i millora del patrimoni municipal i queda molt ambigu a què es refereixen. En fan referència de forma molt genèrica, i no concreten ni puntualitzen a quin patrimoni fan referència, són els 43.000€ de climatització de la casa de cultura que ja van prometre que s’inclouria en la subvenció de la rehabilitació i, finalment, no van quadrar els números i no es va poder incloure?
Comenten que el procés de consolidació i el canvi de les dues empreses mercantils EMSA i EMOMSA, per a la nova empresa pública empresarial, ha estat la conseqüència d’un profund exercici d’anàlisi i reflexió. Tenim els nostres dubtes i moltes certeses que no ha estat així, ja que la part més afectada, els treballadors, no se’ls ha tingut en compte en el procés, ni en la possibilitat de poder participar-hi ni en la transmissió d’informació, tal com regula l’estatut dels treballadors. Una cosa és que la normativa no hi obligui i, l’altra, que es tingués aquesta deferència amb ells i elles.
En els mecanismes que es preveuen per tal de fer front a la dotació d’inversions, afirmen que recorreran a les contribucions especials. No sabem per a quines previsions contemplades al PAM els contribuents hauran de finançar aquestes inversions (180.000 € en la millora de la via pública, en quins indrets?). D’altra banda, també volen recórrer a la alineació de patrimoni, que no ens sembla malament, però en cap lloc es detalla quin patrimoni i si existeixen estudis urbanístics, en cas d’existir-ne, quins són. 500.000 € previstos en la venda de terrenys que seran, diuen, el motor de finançament de gran part de la inversió. Per tant, si no s’aconsegueix aquesta venda (en un moment no òptim per fer-la), la inversió quedarà congelada.
Quan fan referència als nous equipaments en inversions, pensem que s’han descomptat, ja que es tracta d’un sol equipament, en aquest cas el Club de Mar i subvencionat el 50%.
En la memòria afirmen que els nivells d’ocupació el municipi es van recuperant puntualment i que hi ha hagut un descens de l’atur. Considerar un descens de l’atur el fet que hi hagi 68 persones menys com a demandants d’ocupació, de 690 persones aturades el 2015, pensem que és relativitzar els números sense fer cap favor a ningú. Tot així, més endavant reconeixen un gran volum d’atur. En què quedem, doncs? La implementació de programes d’ajut a les famílies hauria de ser una prioritat, com? Amb un augment del 9%? Pensem que no.
La comparativa que fan de l’ICIO, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, és molt singular, ja que defensen el 4% comparant-lo amb poblacions de molts més habitants que Mont-roig del Camp. I tenim un impost molt més elevat que poblacions com Tarragona i Reus (Calafell, 24.300, Salou, 26.400, El Vendrell, 36.500, Vila-seca, 21.100).
La RLT sense saber amb seguretat si es podrà portar a terme, ja que ara només es fa bossa a l’espera de resposta dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya, motiu pel qual l’interventor no signa. En l’expedient de pressupostos no s’aplica els increments retribuïts de forma individualitzada sinó que només es crea un fons. Cap garantia.
No compartim l’augment a alcaldia de 35.466€ que suposa un 33% més i un imperceptible augment de 7.500€ a Joventut (quantitat irrisòria, comparada amb els 35.000 d’alcaldia). Joventut segueix sent la gran oblidada dels pressupostos d’aquest equip de govern. Els nostres joves necessiten polítiques de joventut, polítiques de formació, polítiques d’ocupació, que, potser en alguna part ho cobrirà el Pla de Barris, però que tots ja sabem a priori que serà insuficient. El que cal és un Pla de Joventut per cohesionar relacions i establir xarxa amb el teixit social i econòmic del municipi.
Seguretat ciutadana veu minvada en 7.000 € la seva assignació i les conseqüències d’aquesta rebaixa ens preocupen.
Un pressupost que també contempla dues places de personal eventual: dos càrrecs de confiança. A l’existent en l’actualitat, cap d’alcaldia i govern obert, amb un augment salarial considerable; i el segon, Cap de turisme i impuls econòmic, encara no el coneixem.
Tot el que es va enumerant i es proposa està sota possibilitat, ja que s’al·lega la incertesa normativa i els criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L’endeutament arribarà al 78,3 % i per tant, es necessitarà l’autorització per part de política financera de la Generalitat.
No tenim cap certesa que totes les inversions proposades s’executaran, cosa que a la vegada també ens reconforta, parcialment, perquè hi ha algú que deu fer de mur de contenció però, compte, l’interventor recomana fixar taxes i preus públics per a cobrir costos dels serveis.
Pensem que tant la RLT com la creació de l’EPE, empresa pública empresarial, s’ha fet ràpidament i que disposar de més temps hagués estat més eficaç.

Per tots aquests arguments exposats, ERC vota en contra del pressupost.
Agraïm la disponibilitat del regidor i reconeixem el gran volum de feina feta des de la regidoria i, sobretot, dels tècnics dels departaments pertinents.

Punt 3. Aprovació de la Plantilla de Personal

Hi votem en contra.

Tal com hem comentat en el punt dels pressupostos, la plantilla contempla dues places de personal eventual: dos càrrecs de confiança, la cap d’alcaldia i govern obert, amb un augment salarial i un altre, de nou, cap de turisme i impuls econòmic. Seguim coherents en la nostra posició de no acceptar contractacions de càrrecs de confiança.

 Punt 4. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball

Estem a favor de l’equiparació, ja que actualment es manifesta una gran injustícia de la retribució d’una part significativa de la plantilla, perquè molts treballadors estan desenvolupant tasques corresponents a llocs de superior categoria.

Tot i així, ha anat tot molt ràpid i amb poca planificació. Pensem que una Relació de Llocs de Treball cal treballar-la profundament amb totes les parts implicades des de dalt fins a la part més inferior de l’organigrama. No sabem si s’ha donat resposta a les peticions contrastades i justes que han degut fer els treballadors/es. Esperarem a veure si es presenten al·legacions. També ens preocupa realment el fet que de moment només es tracti d’un fons, d’un calaix, una reserva sense saber amb seguretat si es podrà portar a terme, a l’espera de resposta dels serveis jurídics de la Generalitat, ja que xoca frontalment amb la normativa de contenció del dèficit públic; motiu pel qual l’interventor no signa. En l’expedient de pressupostos no s’aplica els increments retribuïts de forma individualitzada sinó que només es crea un fons. I a més, trobem injust que els dos càrrecs de confiança eventuals i triats a dit hagin estat inclosos i equiparats amb aquells llocs de treball que han hagut de passar per una selecció de personal.

Per tots aquests arguments hi votem en contra.

 Punt 5. Precs i preguntes

– Pregunta pendent a respondre pel regidor Ángel Redondo,  Ple de novembre,  sobre el motiu pel qual els contenidors soterrats ubicats a la plaça de l’Església estan precintats de fa ja uns mesos. Ens respon que :

Els trauran, ja que tenen un mecanisme motoritzat que és molt difícil de mantenir i suposa un cost molt elevat. Estan valorant quin tipus de contenidors seran els definitius.

 

– A la Junta de Govern del 23 de novembre s’acorda denunciar el conveni amb el Centre Miró per tal de fer un major estudi i revisió dels acords signats en el conveni del 2016. Preguntem si ens poden avançar les condicions i característiques dels acords del futur conveni i en què consistiran.

Es vol ubicar una Oficina de Turisme de manera permanent a l’Església Vella. Es reuniran amb els integrants del Centre Miró per tal de veure quin espai ocuparan ambdues activitats al mateix edifici.