Sèntència sobre l’impost de la plusvàlua: perill per a les finances municipals

El grup muniicpal ERC-MES ha presentat una moció per a que sigui debatuda en el Ple del proper 10 de novembre, relativa a la recent sentència del Tribunal Constitucional sobre l’impost de la plusvàlua, que posa en perill les finances dels Ajuntaments. El contingut literal de la moció és el següent:

L’anunci del Tribunal Constitucional conforme estima la qüestió d’inconstitucionalitat número 4433-2020, anul·lant diversos apartats de l’article 107 de la Llei d’Hisendes Locals, comportaria a la pràctica la supressió de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la plusvàlua. La sentència ho argumenta pel fet que s’empra un mètode objectiu de determinació de la base imposable que pressuposa que sempre es produeix un increment de valor dels terrenys només pel simple pas dels anys, sense considerar si realment s’ha produït aquest increment ni la quantia real d’aquest. Per tant, el que es posa en qüestió novament no és l’impost com a tal sinó el mètode de càlcul emprat per a determinar la base imposable.

La plusvàlua és un impost d’aplicació potestativa que actualment tenen incorporat la gran majoria d’ajuntaments i que forma part indestriable del model de finançament local, contribuint a assolir la suficiència financera necessària per atendre el conjunt de competències municipals.

Amb les dades de la liquidació 2019 els ajuntaments catalans van ingressar 590 milions d’euros d’aquest impost, 2.675 milions al conjunt de l’Estat, arribant a representar en alguns casos més del 10% del pressupost municipal.

En un moment en que els ajuntaments centren els esforços en la recuperació econòmica i es troben immersos en l’elaboració dels pressupostos per al 2022, la pèrdua dels ingressos provinents d’una figura tributària tan cabdal com la plusvàlua desmuntaria totes les previsions pressupostàries i obligaria a emprendre retallades precisament quan la pròpia Comissió Europea defensa que el que calen són polítiques expansives. 

Davant aquesta situació l’Estat ha d’adoptar d’urgència els mecanismes necessaris per dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de la plusvàlua, garantint que no es pugui generar l’obligació quan efectivament no s’ha produït un increment de valor i evitant que en cap cas la base imposable resultant acabi sent superior a l’increment real de valor.

Per tot l’exposat, prenem els següents acords:

PRIMER. Exigir al govern de l’Estat que adeqüi d’urgència, via RDL, la metodologia de càlcul de la base imposable per tal de dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de l’impost.

SEGON. Instar a la creació d’un fons extraordinari per a compensar la pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals mentre no entri en vigor el nou mètode de determinació de la base imposable.

TERCER. Instar a la creació d’un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generi el nou mètode de determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera.

Cinquè. Comunicar aquesta acords a la FMC, a l’ACM, al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat.

Cal crear un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generi el nou mètode de determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera

Reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal

El grup municipal ERC-MES ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper Ple ordinari de la Corporació, adreçada al fer possible el reconeixement públic delú dol perinatal, gestacional i i neonatal. El contingut literal de la moció és el següent:

La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci.  

Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida.

La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.  

Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats, que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més visibilitat, reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment, existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I també són diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i acompanyar les famílies. 

També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies.

Es tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part.

Fins i tot alguns ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i possibiliten que les famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament individual. 

Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal, donant-li la importància que es mereix. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol. 

SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai físic als cementeris municipals i d’altres estratègies d’acompanyament.

TERCER.- Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquests espais de dol.

QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.

CINQUÈ.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en record d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15 d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.