Ple ordinari Ajuntament de Mont-roig del Camp 12/07/2017

Pel que fa referència a l’ordre del dia i que es pot destacar és:

Punt 3. Designar les dues festes locals per a l’any 2018:

Mont-roig del Camp:            8 de setembre i 29 de setembre

Miami Platja:                         19 de març i 25 de juliol

Punt 5. Declarar disponible la partida d’increment del capítol 1- Despeses de personal prevista per fer front a la Relació de Llocs de Treball 2017.

Ens abstenim.

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i la Generalitat de Catalunya emeten informe negatiu i deneguen l’aplicació dels increments salarials de la Relació de Llocs de Treball (RLT), ja que no encaixen amb la Llei de Pressupostos generals de l’Estat 2016. Ara es declaren disponibles aquests diners (297.187,21 €) que estaven bloquejats per a destinar-los a la RLT i es destinaran al Capítol I- Despeses de personal dels Pressupostos.

Trobem molt precipitat que del 27 de juny que reben la resposta del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública denegant l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball, a avui 12 de juliol ja volen aprovar la fórmula de poder utilitzar el crèdit pressupostari i destinar-los a altres motius. No veiem clar que en tant poc temps s’hagi fet una valoració prou acurada i sobretot consensuada per fer els augments. Evidentment, que naltros som dels primers a voler que es faci justícia amb tots aquests treballadors/es que fa molts anys que estan assumint tasques molt per sobre de la seva categoria laboral i, mereixen un sou digne i proporcional a les seves responsabilitats laborals. No disposem de suficient informació per valorar els terminis i quan seran efectius aquests augments salarials. A més, no tenim clara la diferència i quins són els criteris per categoritzar els treballadors/es entre singularitzacions i promocions internes.

Punt 9. Precs i preguntes

Preguntem al regidor Josep Ma Gairal:

Des de la depuradora ubicada al barranc de Vilanova ( 7 ponts) sovint es deixen anar  grans quantitats d’aigua al barranc i queda impracticable. No em voldria equivocar però tinc entès que hi passen rutes BTT per aquest barranc i els usuaris, inclosos els pagesos/es es troben que no poden circular-hi. Demanem que aquesta aigua es condueixi i es canalitzi d’alguna manera pels vorals per evitar aquestes petites inundacions.

Comentar-li també que el contracte que s’ha signat amb l’entitat l’Escurço per vigilància d’abocaments incontrolats, i que em va assegurar que està penjat a contractació, no està penjat, només a tall de recordatori.

Volem saber quan s’executarà l’arranjament del Camí de les Noies, ja que, tal com va dir vostè, té previst fer-ho al desembre i aquestes dates estan generant molta preocupació entre els pagesos per tots els inconvenients que es poden generar arreglar un camí en plena collita.

El regidor respon que ens assegura que a finals d’agost es reuneix amb Unió de Pagesos i que l’execució del camí estarà llesta el mes de novembre.

 

Preguntem al regidor Juan Gallardo:

A la Junta de Govern Local del 28 de juny acorden la modificació de les ordenances fiscals núm 9 i núm 10, referent a la taxa per serveis urbanístics per una banda, i per la tramitació de llicència ambiental, llicència d’obertura i règim de comunicació prèvia d’establiments, per altra. Ens podria ampliar aquesta informació? (Ja hem demanat expedient).

El Secretari respon que s’han detectat incoherències en aquestes ordenances i són difícils d’aplicar, per tant, es farà una proposta de modificació a l’octubre.

Volem conèixer l’estat actual de la denúncia que dos agents de la policia local van fer amb acusacions referents a que estaven patint una suposada situació de mobing laboral, ja que no se’ns ha respost  la instància on demanàvem informació. Com està la situació?

El regidor respon que existeix un expedient reservat contradictori, ja que dues parts acusen l’altra part. Està sota secret de sumari.