Regulem l’aparcament i pernocta d’autocaravanes al nostre municipi

El grup municipal ERC-MES ha traslladat al ple ordinari de la Corporació del proper dijous 9 de setembre una moció per a regular l’estacionament i pernocta d’autocaravanes i furgonetes camper al municipi de Mont-roig del Camp. El text literal de la nostra moció és el següent:

“En els darrers anys, i molt especialment arrel de la pandèmia del Coronavirus i els seus efectes, s’està produint una autèntica expansió de l’ús de les autocaravanes i les furgonetes camper com a una de les opcions preferides per a viatjar.  Aquesta circumstància, que presenta múltiples avantatges i pot representar fins i tot un estímul a l’activitat turística, també comporta diferents riscos i inconvenients (tal i com hem pogut observar aquest estiu al nostre municipi), amb l’acumulació massiva i descontrolada d’autocaravanes als carrers i zones més properes al litoral i en alguns casos fins i tot envaint propietats de titularitat privada. 

Aquesta pràctica, totalment desregulada, implica riscos mediambientals i de caire higiènic evidents (brossa, aigües brutes) i priva el municipi de l’ingrés de la taxa turística que sí que han d’abonar els usuaris d’hotels, apartaments i càmpings. 

L’acampada lliure està prohibida a tot l’estat espanyol

Cal tenir present que l’acampada lliure està prohibida a tot l’estat espanyol. La consideració que una autocaravana o furgoneta està realitzant acampada il·legal és quan es dona, entre d’altres, alguna d’aquestes circumstàncies: 

– Si sobresurten elements del perímetre del vehicle. 

– Si es treuen cadires o taules fora del vehicle i es menja fora del mateix. 

– Dutxar-se fora del vehicle. 

– Obrir les finestres estendre tendals o avancers. 

– Posar falques i potes estabilitzadores, així com treure un esglaó. 

– Realitzar abocaments de fluids (aigües netes, grises o negres). 

– Posar un generador elèctric en marxa. 

– Fer sorolls molestos (música, ràdio…). 

Per contra, no existeix una prohibició general en relació a l’estacionament d’autocaravanes, si bé a les vies urbanes, el règim de parada i estacionament es regula per ordenança municipal, tot i que en cap cas poden oposar-se, alterar, desvirtuar o induir a confusió amb els preceptes del Reglament General de Circulació. En qualsevol cas, el Reial Decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, deixa en mans municipals la regulació mitjançant ordenança dels usos de les vies urbanes (art. 7b) així com de la parada i estacionament de vehicles (art. 39.4). El concepte d’aparcament permet la pernoctació, si bé aquesta pot tenir unes característiques limitades per les pròpies i respectives ordenances municipals. 

Preveient que aquest tipus d’ús turístic s’incrementarà encara molt més en els propers anys, i atès el caràcter eminentment turístic del nostre municipi i l’important pes específic que hi té el sector del càmping, proposem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

Cal regular el règim d’estacionament, parada i pernocta d’autocaravanes i furgonetes camper al nostre municipi, per tal d’evitar i impedir el descontrol existent en l’actualitat en aquest àmbit

ACORDS 

1- Instar a l’equip de govern a estudiar l’elaboració d’una ordenança específica o l’adaptació de les ordenances existents per tal de regular el règim d’estacionament, parada i pernocta d’autocaravanes i furgonetes camper al nostre municipi, per tal d’evitar i impedir el descontrol existent en l’actualitat en aquest àmbit. 

2- Fer efectiva la nova regulació abans de la propera temporada turística 2022″