Defensem el Cànon de Residus de Catalunya

El grup municipal ERC-MES-AM ha proposat la moció següent sobre el suport a la defensa del cànon de residus de Catalunya per tal que sigui debatuda al ple ordinari de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp del proper dimecres 9 de febrer 2022:

El context d’emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la lluita contra el canvi climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per a portar a terme una bona gestió dels residus a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. No s’entendria d’una altra manera en plena crisi climàtica. En aquesta situació, el Congreso de los Diputados va aprovar el passat 23 de desembre de 2021 el Dictamen de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon sobre la disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental.

De fet es va crear un cànon en l’àmbit dels residus municipals, un en l’àmbit dels residus de la construcció, i un en l’àmbit de residus industrials per fer-los més efectius i adequats al seu àmbit.  

No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest instrument fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb una taxa relativament modesta, multiplicar el seu efecte incentivador per a complir amb la jerarquia de gestió de residus que impulsa la directiva i la normativa estatal de residus.

Els nivells de recollida selectiva actualment es situen al voltant del 46%, quan l’any 2004, es situaven al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en els pròxims anys incentiva que els municipis i tot el sector productiu s’esforcin de forma explícita cap a la millora dels seus sistemes de recollida i de gestió de residus per a aconseguir, l’any 2035 un reciclatge del 65% dels residus municipals que es produeixin i que no vagi a disposició més del 10%.

De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació total de 647 milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el 2021 ha anat modificant a l’alça l’import del tipus impositiu. El darrer exercici tancat, el 2020, ha suposat un ingrés de 82 milions d’euros, i s’estima que el 2021 s’arribarà a una recaptació superior als 90 milions d’euros. D’aquests, 170 milions d’euros han estat destinats al finançament d’infraestructures de gestió de residus municipals i tota la resta, és a dir més de 450 milions d’euros han anat destinats a equilibrar els costos de la gestió dels residus municipals d’acord amb la jerarquia de gestió, afavorint que la recollida selectiva dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al tractament de la fracció resta, i que aquesta sigui inferior al cost d’eliminació de la mateixa fracció resta. 

Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de vigència, un total de 36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de residus de la construcció s’han recaptat un total de 33.879.913,12 euros. Aquesta ha estat retornada, completament, als sectors en forma de subvencions i actuacions específiques de manera que s’ha afavorit la prevenció de la generació i la valorització de residus, i també l’impuls de l’activitat econòmica.

S’entén, així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, ja que graven sobre l’activitat d’eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva per a la consecució dels objectius de la normativa de residus, tot incentivant un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsant mesures de minimització i de valorització material dels residus. També pel model de retorn dels fons recaptats que ha donat impuls a la jerarquia de gestió de residus i el finançament de les infraestructures de gestió de residus. 

Tal com està plantejada la “Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular”, posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal proposat no té actualment la mateixa concepció que el català, en primer lloc, per no tenir un caràcter finalista, en segon lloc perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un camí ja recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes desincentivadors per al món local, també la industria i l’àmbit de la construcció, de manera que s’aturi la progressió de creixement per assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de reciclatge i estalvi del dipòsit de residus. El mateix efecte pot tenir a la indústria i a la construcció.

Cal tenir en compte a més, que l’actual planificació de Catalunya té en consideració la previsió d’ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les diferents actuacions programades. Per tant, la modificació de l’actual cànon produiria importants afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de residus a Catalunya.

Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida selectiva i defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya

Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida selectiva i defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya, i demanem als grups polítics al Congrés i Senat que no donin suport a la llei en actual debat parlamentari, 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres proposa l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp dona suport al cànon residus de Catalunya i es suma al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats en la seva defensa. 

SEGON.- L’Ajuntament de Mont-roig del Camp demana que es modifiqui l’articulat de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal que els cànons establerts a l’esmentada Ley només s’apliquin a aquelles comunitats que no disposin d’un impost amb les mateixes característiques, així com es blindi el cànon català tal com es coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim i positiu, nascut de gran consens polític i social a Catalunya. 

TERCER.- De no ser així, demana als grups parlamentaris que votin en contra de la seva aprovació al Congrés de Diputats i al Senat. 

QUART.- Que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp es compromet a continuar donant suport als programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a l’aplicació de l’economia circular. 

CINQUÊ.- L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es compromet a donar suport a l’Agència de Residus de Catalunya en l’aplicació del cànon de disposició de residus, i a la defensa d’aquesta mesura fiscal.

SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris catalans al Congreso i Senat i al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Suport a la visibilització de l’endometrosi

El grup municipal ERC-MES-AM ha proposat la moció següent sobre el suport a la visibilització de l’endometrosi per tal que sigui debatuda al ple ordinari de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp del proper dimecres 9 de febrer 2022:

L’endometriosi en una malaltia crònica no cancerosa que afecta la qualitat de vida de les dones que la pateixen amb impossibilitat d’esforços físics i una activitat quotidiana normal, altera les dinàmiques familiars, afecta les habilitats socials, i disminueix la capacitat de treball. L’endometri és la capa interna que recobreix l’úter, amb cada regla aquesta capa es descama i sagna, i forma part de la regla. A les dones amb endometriosis aquesta capa (endometri) creix fora de la seva cavitat original. S’estima que l’endometriosi afecta, en més o menys grau, una de cada deu dones en edat fèrtil. És la malaltia ginecològica més freqüent. Sovint se’n retarda el diagnòstic, perquè pot ser asimptomàtica o associar-se a dolors menstruals.

S’estima que l’endometriosi afecta, en més o menys grau, una de cada deu dones en edat fèrtil. És la malaltia ginecològica més freqüent

Malgrat la gran quantitat de dones afectades, aquesta malaltia és pràcticament desconeguda per la societat i, fins i tot, per la comunitat mèdica. La mitjana de diagnòstic se situa entorn dels 9 anys, minvant la qualitat de vida de la dona i arribant en alguns casos a ser invalidant. A més, entre el 30% i el 50% de les dones que la pateixen són estèrils. Els símptomes mes comuns de l’endometriosi son: menstruacions doloroses, dolor durant o després de les relacions sexuals. problemes reproductius: infertilitat / esterilitat, dolors abdominals o pèlvics durant o fora de la menstruació, sagnat abundant durant la menstruació, trastorns digestius i intestinals, dolor amb la micció i trastorns urinaris, cansament, astènia o fatiga.

El patiment per la manca d’informació, el desconeixement per part de la societat en general, el dolor perllongat en les formes més greus, la lentitud per aconseguir el diagnòstic, problemes reproductius o les conseqüències del tractament fan que algunes dones no puguin desenvolupar-se normalment en el dia a dia. És habitual que la malaltia vagi acompanyada de trastorns com la depressió i l’ansietat.

Per tot l’exposat i amb la finalitat de visibilitzar la malaltia, sensibilitzar la població i mostrar la solidaritat entre les afectades, el grup municipal d’Esquerra Republicana i Moviment d’Esquerres proposem al Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp realitzi una encesa de llums grogues als edificis o monuments emblemàtics del municipi per a la visibilització de l’endometriosi el 14 de març, dia mundial d’aquesta malaltia, a partir de les 19:00h.

Segon. Fer publicitat de la iniciativa a través dels canals de difusió i xarxes socials de l’Ajuntament i, a poder ser, incloent els hastags de les associacions (#ADAEC, #Endo&Cat i #MoviEndo) i els hastags mundials del mes de la visibilització (#MarchIntoYellow2022) i de la malaltia (#Endometriosi).

Tercer. Traslladar aquests acords a les associacions convocants de la iniciativa: Associació d’Afectades d’Endometriosi a Catalunya (Endo&Cat), Asociación de Afectades de Endometriosis Crónica (ADAEC) i l’Associació Moviendo.