Ple ordinari Ajuntament de Mont-roig del Camp 10/05/2017

Pel que fa referència a l’ordre del dia i que es pot destacar és:

Punt 1. Donar compte dels decrets.

Comentar que hi surten noms i cognoms de persones que han demanat ajuts socials, hi ha altres casos semblants on només hi apareixen les sigles dels noms i cognoms de la persona. Preguntem si en aquests casos no s’està respectant la protecció de dades d’aquestes persones. Responen que es tracta de documents interns i, que per tant, no es publiquen. Tot i així ho tindran en compte.

Punt 2. Recursos Humans. Expedient 393/2016. resoldre, si s’escau, l’al·legació presentada pel grup municipal de PDeCat sobre la relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i aprovació definitiva.

Hi votem en contra.

Diferents coses sobre aquest punt per argumentar el nostre vot en contra.

A la Seu Electrònica no hi apareix cap document ni cap expedient referent a aquest punt de l’ordre del dia. Per tant, informació zero, si no es demana en mà i això sí, a través de la respectiva instància. Només s’hi poden consultar les convocatòries però no hi ha cap informació adjunta, no hi ha manera de trobar els expedients, tant els que fan referència a l’ordre del dia del Ple com els d’altres temes que diuen que estan penjats o els penjaran i no apareixen enlloc.

He demanat (Irene Aragonès ,ERC-AM) la tablet que ofereixen als regidors per tal que es pugui instal·lar tot allí i veure què és el que estic fent malament que no puc accedir a la documentació que diuen que sí que hi és i jo no la trobo.  Però és clar, estic pendent de l’autorització pertinent per poder disposar-ne, esperarem.

Dic això, perquè sense la documentació no es pot valorar suficientment aquest punt de l’ordre del dia si hi manca informació, aprofito per dir que si la Seu Electrònica només ens serveix per a veure les convocatòries i hem de continuar demanant expedient per expedient i instància per instància, de què ens serveix?

Considerem la RLT com una eina de recursos humans, i sí, hi estem d’acord. Clar que sí. És una bona eina per a reconèixer una reivindicació, per exemple, de molts auxiliars administratius de la casa, que penquen molt i la seva tasca laboral és poc reconeguda.

Per tant, naltros no votem en contra de la RLT, votem en contra del procediment, de com s’ha dut a terme en concret aquesta RLT, perquè no tothom ha pogut dir-hi la seva.

L’informe de la Generalitat nega un pagament massiu, només en llocs singulars. Què hi diu l’interventor? I el secretari? L’informe que s’ha enviat a Madrid després d’una reunió amb el Subdelegat del Govern fent aquesta petició, què hi diu? Tampoc està penjat a la Seu Electrònica.

Evidentment, aquesta Relació de Llocs de Treball serà aprovada per l’equip de govern, però únicament la seva aprovació de què servirà? La podrà portar a terme, senyor alcalde? És una promesa? Si l’aprova, ha de pujar els sous, pugi’ls. Ho ha de complir. Pot fer-ho? Sr. Interventor, podrà fer-ho? No es pengi la medalla només per haver-la aprovat, apliqui-la!

(l’Interventor no assisteix al Ple)

Punt 3.  Secretaria. Expedient 4937/2017.  Instar, si se procede, al Gobierno de España adopten iniciativas legislativas que permitan a las Entidades Locales españolas reinvertir su superávit para mejorar la calidad de la vida de sus ciudadanos.

Hi votem a favor.

Hi estem d’acord. Compartim que la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera ha suposat pels municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels nostres recursos.

El grup d’Esquerra Republicana reivindiquem que si el nostre Ajuntament compleix amb els requeriments en matèria d’endeutament i té romanent de tresoreria positiu puguem utilitzar lliurement el nostre superàvit. Això, sí, voldríem afegir un acord més, que quedi palès que es buscaran eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma de millors serveis públics, per exemple en forma de polítiques socials, o promoció econòmica i ocupació o bé per a dur a terme aquelles inversions necessàries per al municipi.

No es pot afegir cap acord perquè és la proposta de la Federación de Municipios.