Ple ordinari Ajuntament de Mont-roig del Camp 08/03/2017

Pel que fa referència a l’ordre del dia i que es pot destacar és:

Punt 5. Aprovar, si s’escau, la proposta de modificació de l’Ordenança General Número 1 de l’exercici 2017.

Ens abstenim.

La modificació d’aquesta ordenança té la voluntat de facilitar al ciutadà i a les empreses el pagament dels deutes tributaris i altres de dret públic i marcar criteris d’ajornament i fraccionament per tal de flexibilitzar-los i adaptar-se a les necessitats del ciutadà. Concretament s’amplia l’import de deute de 18.000 € a 30.000€.

ERC fa la seva intervenció per tal de justificar el seu vot d’abstenció, ja que no veiem clar quines empreses i persones físiques (es tracta d’un import de deute molt elevat) podran acollir-se i, sobretot, recalquen el gran risc que existeix que el deutor no pugui fer front al pagament.

Segons l’informe de l’interventor amb la documentació que ha d’aportar l’interessat només es coneixerà mínimament la capacitat econòmica i la solvència del deutor, per tant, no hi ha garantia que aquest pugui fer front al pagament.

Tampoc es coneixen els riscos i, fins i tot, en cas que s’hagués de recórrer a l’embargament ens podríem trobar que no es pogués accedir a determinada informació degut a la protecció de dades i que algunes bases de dades no són gratuïtes, per tant, caldria pagar per accedir-hi.

Conseqüència, l’embargament no s’efectuaria. I a la vegada, aquest tràmit generaria molta burocràcia, temps i, per tant, incompliment del principi d’eficàcia.

Amb aquest ajornament, a més a més, ens convertiríem amb un dels municipis amb un límit de dispensa més elevat i amb més flexibilitat d’ajornaments, cosa positiva perquè s’augmenten les possibilitats d’adhesió de deutors tributaris i que vol dir que tenim la voluntat d’adaptar-nos a les circumstàncies personals, però no és molt arriscat amb aquest import tan elevat, fins a 30.000 €?

No veiem massa clar amb quin perfil de persones o, suposem que la majoria són empreses, degut a l’import elevat, poden beneficar-se d’aquest ajornament. Han rebut demandes, sol·licituds de modificació de l’ordenança? O ha estat a iniciativa seva?

El regidor d’hisenda ens respon que sobretot es tracta de comunitats de propietaris que tenen un deute important en concepte d’aigua i també hi ha alguna demanda d’empresaris.

Punt 6. Aprovar, si s’escau, els acords adoptats per la Mesa General de Negociació que va tenir lloc el passat 19 de gener de 2017 de modificació del Pacte de Condicions de Treball sobre jornada i horari de treball del personal de l’Ajuntament de Mont-roig.als camps de futbol.

Hi votem a favor.

Els acords fan referència a dies de vacances amb anys d’antiguitat, permís per les empleades en estat de gestació (permís retribuït a partir de la setmana 37 de l’embaràs fins la data del part) i equiparar les retribucions brutes anuals dels agents, caporals i sergent de la Policia local (hores extraordinàries).