Des de l’oposició fem que les coses passin

Des del nostre grup no ens cansarem de proposar iniciatives i lluitar-les per tal que esdevinguin realitats.

Ens mantenim compromesos amb els veïns i veïnes que ens vau fer confiança i aquesta es la nostra raó de ser: fer que les coses passin.  

Aquestes són algunes de les iniciatives més rellevants que hem impulsat i que han tingut resultats efectius i positius:

Nova ordenança reguladora de la transició energètica i ecològica.

1 any després de l’aprovació de la nostra moció, ja és una realitat. Es creen incentius per fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Declaració del municipi com a àrea de mercat d’habitatge tens.

Gràcies a una moció nostra, l’Ajuntament va iniciar-ne els tràmits, i la Generalitat de Catalunya ho ha aprovat. Permet regular el preu dels habitatges de lloguer, ja que actualment son un 30% superiors a la renda mitjana del municipi.

Pla d’Igualtat i un Protocol de prevenció i detecció de casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe a Nostraigua.

La nostra iniciativa ha permès que l’empresa municipal es doti del pla d’igualtat i contra l’assetjament sexual.

Pla integral de rehabilitació del nucli antic de Mont-roig

Després d’insistir-hi, reiteradament, hem aconseguit que s’habiliti una partida pressupostària per a elaborar l’estudi del Pla integral de rehabilitació del nucli antic.

Mes feina

 • Moció per la creació d’espais de dol, de suport i d’acompanyament per a les famílies que han patit una pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part.
 • Abonament a les piscines municipals per a famílies monoparentals. 
 • Votem NO a l’increment de la taxa d’escombraries.
 • Mostrem el nostre total desacord en la gestió de l’adjudicació i posterior seguiment de les guinguetes a les platges. 
 • Proposem una consulta popular per a decidir la continuïtat de la celebració dels espectacles taurins a Miami Platja.
 • Incorporació dels dos cognoms en la retolació dels noms dels regidors i regidores a la sala de plens. Reivindiquem el cognom matern.
 • Moció per regular l’estacionament d’autocaravanes i furgonetes al municipi. 
 • Moció per un permís retribuït de menstruació i climateri al personal de l’Ajuntament.
 • Moció de suport a l’escola catalana com a model de cohesió social i igualtat d’oportunitats. 
 • Moció per l’IVA reduït del 10% del sector de la  perruqueria, barberia i estètica.
 • Moció contra l’increment de preus de l’electricitat.

Tenim la mà estesa fent propostes realitzables i oferint alternatives sense deixar d’exercir la necessària funció de control a l’acció de govern. 

De forma reiterada, les nostres aportacions per a l’elaboració dels successius pressupostos s’han centrat en el Pla d’intervenció integral del nucli antic i en el programa d’Habitatge Jove (dins d’un Pla d’Habitatge municipal), però no ens n’hem sortit, perquè les prioritats del grup socialista i els seus aliats de Plamimo i Verds han estat unes altres. Seguirem treballant: podem fer-ho, volem fer-ho, volem aconseguir-ho.

Us desitgem bones festes i que les pugueu gaudir amb els qui estimeu!

Sèntència sobre l’impost de la plusvàlua: perill per a les finances municipals

El grup muniicpal ERC-MES ha presentat una moció per a que sigui debatuda en el Ple del proper 10 de novembre, relativa a la recent sentència del Tribunal Constitucional sobre l’impost de la plusvàlua, que posa en perill les finances dels Ajuntaments. El contingut literal de la moció és el següent:

L’anunci del Tribunal Constitucional conforme estima la qüestió d’inconstitucionalitat número 4433-2020, anul·lant diversos apartats de l’article 107 de la Llei d’Hisendes Locals, comportaria a la pràctica la supressió de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la plusvàlua. La sentència ho argumenta pel fet que s’empra un mètode objectiu de determinació de la base imposable que pressuposa que sempre es produeix un increment de valor dels terrenys només pel simple pas dels anys, sense considerar si realment s’ha produït aquest increment ni la quantia real d’aquest. Per tant, el que es posa en qüestió novament no és l’impost com a tal sinó el mètode de càlcul emprat per a determinar la base imposable.

La plusvàlua és un impost d’aplicació potestativa que actualment tenen incorporat la gran majoria d’ajuntaments i que forma part indestriable del model de finançament local, contribuint a assolir la suficiència financera necessària per atendre el conjunt de competències municipals.

Amb les dades de la liquidació 2019 els ajuntaments catalans van ingressar 590 milions d’euros d’aquest impost, 2.675 milions al conjunt de l’Estat, arribant a representar en alguns casos més del 10% del pressupost municipal.

En un moment en que els ajuntaments centren els esforços en la recuperació econòmica i es troben immersos en l’elaboració dels pressupostos per al 2022, la pèrdua dels ingressos provinents d’una figura tributària tan cabdal com la plusvàlua desmuntaria totes les previsions pressupostàries i obligaria a emprendre retallades precisament quan la pròpia Comissió Europea defensa que el que calen són polítiques expansives. 

Davant aquesta situació l’Estat ha d’adoptar d’urgència els mecanismes necessaris per dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de la plusvàlua, garantint que no es pugui generar l’obligació quan efectivament no s’ha produït un increment de valor i evitant que en cap cas la base imposable resultant acabi sent superior a l’increment real de valor.

Per tot l’exposat, prenem els següents acords:

PRIMER. Exigir al govern de l’Estat que adeqüi d’urgència, via RDL, la metodologia de càlcul de la base imposable per tal de dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de l’impost.

SEGON. Instar a la creació d’un fons extraordinari per a compensar la pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals mentre no entri en vigor el nou mètode de determinació de la base imposable.

TERCER. Instar a la creació d’un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generi el nou mètode de determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera.

Cinquè. Comunicar aquesta acords a la FMC, a l’ACM, al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat.

Cal crear un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generi el nou mètode de determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera

Reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal

El grup municipal ERC-MES ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper Ple ordinari de la Corporació, adreçada al fer possible el reconeixement públic delú dol perinatal, gestacional i i neonatal. El contingut literal de la moció és el següent:

La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci.  

Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida.

La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.  

Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats, que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més visibilitat, reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment, existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I també són diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i acompanyar les famílies. 

També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies.

Es tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part.

Fins i tot alguns ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i possibiliten que les famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament individual. 

Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal, donant-li la importància que es mereix. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol. 

SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai físic als cementeris municipals i d’altres estratègies d’acompanyament.

TERCER.- Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquests espais de dol.

QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.

CINQUÈ.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en record d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15 d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.

Mobilitzem-nos contra l’increment abusiu del preu de la llum

El grup municipal d’ERC-MES-AM defensarà en el ple ordinari de l’Ajuntament del dia 13 d’octubre 2021 una moció contra l’increment del preus de l’electricitat i una crida a la mobilització ciutadana davant d’aquest abús. Aquest és el contingut de la nostra moció:

MOCIÓ CONTRA L’INCREMENT DE PREUS DE L’ELECTRICITAT I CRIDA A LA MOBILITZACIÓ.

L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.

Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem assistit a una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 234 €/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena. 

L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia social” mentre reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.

Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc resoldran el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència que el seu efecte serà immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que moltes d’elles no es poden aplicar de forma immediata i d’altres com la rebaixa de l’IVA sols servirà per augmentar el marge de benefici de les elèctriques i reduir els ingressos de l’estat.  

En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos exMinistres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció del regulador públic.

Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial.

Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.

Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació personal i familiar.

Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables.

En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent. 

Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem viscut aquest estiu.

Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.

Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.

Cinquè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.

Exigim l’IVA reduït del 10% a perruqueries, barberies i centre d’estètica

El grup municipal d’ERC-MES-AM defensarà en el ple ordinari de l’Ajuntament del dia 13 d’octubre 2021 una moció en què s’exigeix al govern de l’estat retornar el tipus d’IVA del 10% al sector de perruqueries, barberies i centres d’estètica. Aquest és el contingut de la nostra moció:

MOCIÓ PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR DE LA PERRUQUERIA, BARBERIA I ESTÈTICA

En l’últim trimestre del 2012, per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, el govern espanyol va augmentar fins al 21% l’IVA del sector de la imatge personal, amb la promesa per part del llavors ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, de retornar a la situació d’IVA reduït tan bon punt  millorés l’economia. D’aquesta manera, les perruqueries, barberies i certs serveis d’estètica van passar d’un IVA del 8%, en tant que serveis essencials, al tipus general del 21%.

Aquesta pujada de l’IVA havia de ser temporal i així ho van assumir la majoria de professionals del ram, que davant les dificultats econòmiques que patia la ciutadania van fer un gran esforç perquè la pujada de l’impost no repercutís en la clientela. Lluny del que va prometre el govern del Partit Popular, vuit anys després la pujada de l’IVA persisteix. És per aquest motiu que el sector de la imatge personal s’ha unit a nivell estatal, mitjançant plataformes com “Creure en Nosaltres”, per a reclamar el retorn a l’IVA reduït aplicat als sectors essencials. 

L’any 2018, el PSOE (llavors a l’oposició) va presentar una proposició no de llei (PNL) per a restituir l’IVA reduït al sector. Malgrat comptar amb el suport de la majoria de partits, a dia d’avui aquesta no ha estat aplicada, davant la negativa del propi PSOE —ara a govern— de retornar a la forma reduïda de l’impost. En la mateixa línia, els socialistes han donat l’esquena a una nova PNL presentada per ERC amb el suport de l’Aliança Empresarial per la Perruqueria i l’Estètica. 

Atesa la dificultat del moment actual, el sector necessita més que mai que aquesta reivindicació es faci realitat. Si la pujada de l’IVA del 2012 ja dificultava considerablement la viabilitat de molts d’aquests negocis, amb l’arribada de la pandèmia va ploure sobre mullat: primerament, amb el tancament total de l’activitat durant tres mesos, i posteriorment amb les restriccions sanitàries.

Es calcula que, els darrers nou mesos de 2020, la facturació de les perruqueries va caure un 38,9% respecte del mateix període de l’any anterior (xifra que, en el 67,8% dels negocis, arribà al 50%), i s’estima que durant la pandèmia el sector ja ha perdut al voltant del 30% de les empreses existents, deixant a l’atur més de 30.000 persones i encara avui en situació d’ERTO més de 8.000.

El sector s’ha mostrat totalment comprensiu davant la realitat de la pandèmia i, un cop més, ha estat a l’alçada de les circumstàncies, invertint importants sumes econòmiques en protocols de seguretat i d’adaptació. Per aquest motiu és necessari que, en vista de la delicada situació que viuen molts d’aquests negocis, es recuperi l’IVA reduït i s’acabi amb aquest greuge comparatiu. En cas contrari, s’estima que més de la meitat dels negocis tindran problemes per a continuar la seva activitat. 

Cal tenir en compte la rellevància social i econòmica d’aquest sector, que no només ofereix un servei de primera necessitat àmpliament sol·licitat per la ciutadania, sinó que també dona feina a més de 150.000 professionals, majoritàriament dones joves d’entre 20 i 35 anys, i genera uns 50.000 llocs de treball indirectes.

Cal considerar també que un 90% del sector està integrat per micropimes amb menys de 3 treballadors, i en bona part per professionals en règim d’autònoms.

Per tot l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres proposem al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp l’adopció dels següents acords:  

Primer.- Instar el govern espanyol a complir les PNL aprovades per a la restitució de l’IVA reduït del 10% al sector de les perruqueries, barberies i estètiques, ja que d’això en depèn la viabilitat de molts d’aquests negocis.

Segon.- Notificar aquest acord al govern espanyol, concretament, al seu President, a la ministra d’Hisenda i a la ministra de Treball i Economia Social.

Regulem l’aparcament i pernocta d’autocaravanes al nostre municipi

El grup municipal ERC-MES ha traslladat al ple ordinari de la Corporació del proper dijous 9 de setembre una moció per a regular l’estacionament i pernocta d’autocaravanes i furgonetes camper al municipi de Mont-roig del Camp. El text literal de la nostra moció és el següent:

“En els darrers anys, i molt especialment arrel de la pandèmia del Coronavirus i els seus efectes, s’està produint una autèntica expansió de l’ús de les autocaravanes i les furgonetes camper com a una de les opcions preferides per a viatjar.  Aquesta circumstància, que presenta múltiples avantatges i pot representar fins i tot un estímul a l’activitat turística, també comporta diferents riscos i inconvenients (tal i com hem pogut observar aquest estiu al nostre municipi), amb l’acumulació massiva i descontrolada d’autocaravanes als carrers i zones més properes al litoral i en alguns casos fins i tot envaint propietats de titularitat privada. 

Aquesta pràctica, totalment desregulada, implica riscos mediambientals i de caire higiènic evidents (brossa, aigües brutes) i priva el municipi de l’ingrés de la taxa turística que sí que han d’abonar els usuaris d’hotels, apartaments i càmpings. 

L’acampada lliure està prohibida a tot l’estat espanyol

Cal tenir present que l’acampada lliure està prohibida a tot l’estat espanyol. La consideració que una autocaravana o furgoneta està realitzant acampada il·legal és quan es dona, entre d’altres, alguna d’aquestes circumstàncies: 

– Si sobresurten elements del perímetre del vehicle. 

– Si es treuen cadires o taules fora del vehicle i es menja fora del mateix. 

– Dutxar-se fora del vehicle. 

– Obrir les finestres estendre tendals o avancers. 

– Posar falques i potes estabilitzadores, així com treure un esglaó. 

– Realitzar abocaments de fluids (aigües netes, grises o negres). 

– Posar un generador elèctric en marxa. 

– Fer sorolls molestos (música, ràdio…). 

Per contra, no existeix una prohibició general en relació a l’estacionament d’autocaravanes, si bé a les vies urbanes, el règim de parada i estacionament es regula per ordenança municipal, tot i que en cap cas poden oposar-se, alterar, desvirtuar o induir a confusió amb els preceptes del Reglament General de Circulació. En qualsevol cas, el Reial Decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, deixa en mans municipals la regulació mitjançant ordenança dels usos de les vies urbanes (art. 7b) així com de la parada i estacionament de vehicles (art. 39.4). El concepte d’aparcament permet la pernoctació, si bé aquesta pot tenir unes característiques limitades per les pròpies i respectives ordenances municipals. 

Preveient que aquest tipus d’ús turístic s’incrementarà encara molt més en els propers anys, i atès el caràcter eminentment turístic del nostre municipi i l’important pes específic que hi té el sector del càmping, proposem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

Cal regular el règim d’estacionament, parada i pernocta d’autocaravanes i furgonetes camper al nostre municipi, per tal d’evitar i impedir el descontrol existent en l’actualitat en aquest àmbit

ACORDS 

1- Instar a l’equip de govern a estudiar l’elaboració d’una ordenança específica o l’adaptació de les ordenances existents per tal de regular el règim d’estacionament, parada i pernocta d’autocaravanes i furgonetes camper al nostre municipi, per tal d’evitar i impedir el descontrol existent en l’actualitat en aquest àmbit. 

2- Fer efectiva la nova regulació abans de la propera temporada turística 2022″

A favor de la rehabilitació del nucli antic de Mont-roig

ERC-MES hem votat en el ple extraordinari del 18 d’agost 2021 a favor d’una modificació de crèdit de 375.210 € per fer possible l’inici de la rehabilitació del nucli antic de Mont-roig del Camp, una reivindicació prioritària del nostre grup municipal.

Us ho expliquem:

Es destinaran, per fi, 60.000 € a finançar el tan necessari estudi sobre el nucli antic de Mont-roig amb un calendari que permetrà, el mes de març vinent, iniciar els treballs d’elaboració corresponents.

Ens satisfà enormement que aquest estudi tingui una voluntat integral:

 • Modificacions imprescindibles del POUM per afavorir les iniciatives de rehabilitació -que avui per avui semblen una utopia-.
 • Esponjament de la trama urbana.
 • Redefinició de la mobilitat.
 • Previsió de noves zones verdes i equipaments.
 • Promoció de l’habitatge jove i la necessària oficina d’habitatge específica. 

Aquest ha de ser un primer pas per a deturar i revertir l’accelerat deteriorament del casc antic de Mont-roig i ha de continuar-se amb la implementació decidida i ambiciosa de les directrius que emanin d’aquest estudi. 

Com ja sabeu, aquesta proposta és un dels temes prioritaris del nostre grup ERC-MES, al qual donem una importància rellevant i que ha estat objecte de múltiples iniciatives, fins ara sense èxit, en el si de la Corporació municipal. Ens congratulem que finalment es doti pressupostàriament aquest pas previ consistent en l’elaboració de l’estudi, i estarem molt amatents als seus resultats i al compliment dels terminis previstos per a la seva elaboració i posterior implementació.

Altres partides pressupostàries a destacar i que compartim:

Cultura i festes: 122.000 €. Manifestem el nostre acord pel que fa a l’increment pressupostari destinat a festes i cultura. Després d’uns temps tan complicats i convulsos -que per desgràcia encara no s’han acabat- el gaudi de la cultura i de la festa són absolutament imprescindibles per a la gent, per al seu benestar i la seva salut mental. I ens alegrem també que es contempli en aquest increment pressupostari la celebració que hem de fer col·lectivament quan acabi la pandèmia i que el nostre grup va aportar al pla de xoc municipal. Però alhora també volem dir que no es pot perllongar indefinidament l’actual situació d’inacció: si comparem Mont-roig amb altres municipis veïns, veiem amb consternació que som els únics que no programen festes ni activitats, amb les degudes mesures sanitàries evidentment. Ja hi hem insistit més d’una vegada: si hi posem sentit comú, la cultura és segura i només requereix imaginació per a fer-la possible. No pot ser que a Mont-roig no siguem capaços de fer-ho i d’això vostès en són responsables.

8.000 € per a treballs mediambientals en els penya-segats de Miami Platja, aprofitant la instal·lació de la fibra òptica a l’avinguda del Mediterrani per a soterrar les línies elèctriques de mitja tensió. Tot i celebrar aquesta iniciativa, no ens podem estar d’assenyalar que, fins i tot en un moment de guanys desorbitats per part de les companyies elèctriques, els ajuntaments i per tant els ciutadans i ciutadanes continuen havent-se de fer càrrec d’aquestes intervencions que milloren el servei i el paisatge urbà.

El que no ens agrada de la modificació de crèdit:

Fem esment a les baixes i anul·lacions de crèdit consegüents (és a dir, diners que ara no s’utilitzaran), en especial pel que fa al seu origen, tenint en compte que del total dels 375 mil € que suposa aquesta modificació que ara debatem, 337 mil són amb càrrec al capítol 1, és a dir, a les despeses de personal (pràcticament un 90%).

Segons es desprèn de l’informe tècnic de l’àrea de recursos humans de l’Ajun-tament, la viabilitat d’aquestes baixes del capítol 1 es justifica per l’endarreriment en la cobertura de llocs de treball previstos a la plantilla i a l’existència de baixes no previstes. Des del nostre grup ens qüestionem d’entrada per les raons que s’hagin donat aquestes circumstàncies, que al nostre entendre no es poden atribuir només a la casualitat o fins i tot als efectes del Covid.

Ens preguntem fins a quin punt aquests endarreriments en la cobertura de llocs de treball estipulats en el pressupost o en les baixes no previstes, no es deuen també a una manca de previsió o a una gestió i planificació deficient o, com a mínim, no adequada, per part de l’equip de govern.

No perdem de vista que estem parlant d’un import que suposa més del 5% de la dotació pressupostària inicial del capítol I. 

En qualsevol cas no s’entén que al Ple del 21 de maig es va aprovar una modificació de crèdit per a donar la cobertura necessària per als nous llocs de treball, i ara es retiren aquests diners a través d’una nova modificació. Les conclusions a les quals podem arribar son: 1. No hi ha planificació 2. Hi ha planificació però no es compleixen els objectius. 3. No s’assumeixen responsabilitats. 

Un Ajuntament que no funciona com cal

Ens trobem a més de la meitat del mandat municipal i és el moment de fer balanç de l’acció duta a terme en aquests dos anys per part de l’equip de govern encapçalat pel PSC i l’alcalde Fran Morancho. Malhauradament no hi ha gaires motius per a estar-ne satisfets.

El grup municipal ERC-MES ha actuat en aquest període amb una política de mà estesa, de caire propositiu, oferint alternatives sense deixar d’exercir la necessària funció de control de l’acció de govern.

Les nostres aportacions per a l’elaboració dels pressupostos municipals s’han centrat en el Pla d’intervenció integral del nucli antic de Mont-roig i en el programa d’Habitatge Jove. Però no podem oblidar que és qui governa el que té la responsabilitat d’assolir acords majoritaris i teixir consensos en àmbits tan importants com és el darrer pressupost municipal, que configura un programa per a tot el present mandat. Els problemes plantejats en l’aprovació del pressupost -amb moció de confiança inclosa- no poden en cap cas atribuir-se als grups de l’oposició, sinó al propi equip de govern, que no va ser capaç de teixir les complicitats necessàries.

La llarga i terrible pandèmia que patim està condicionant les nostres vides en els darrers temps. Seguim vivint un moment excepcional que reclama dels servidors públics lideratge i actituds valentes i decidides. En aquest terreny, el nostre grup d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres sempre hem mantingut un posicionament responsable, perquè sempre posem per davant el benestar de la gent. I per aquesta raó en el seu dia vam contribuir al Pacte de Municipi -fruit de la la responsabilitat del moment- i hem treballat al costat de l’equip de govern per a sumar esforços, aportant propostes econòmiques i socials per fer front comú a les devastadores conseqüències de la pandèmia.

Però la pandèmia i la situació d’excepcionalitat que provoca no justifiquen el mal funcionament de la nostra administració municipal.

I en podem posar alguns exemples prou rellevants:

 • La manca de voluntat (fins ara) d’iniciar el pla renovació integral del nucli antic de Mont-roig.
 • El retard inaudit -fins i tot bloqueig- en la concessió de llicències municipals (obres, activitats,…) i altres tràmits municipals; per exemple, moltes empreses encara no han rebut la subvenció per a despeses COVID d’octubre de 2020
 • L’incompliment de terminis per al començament de la construcció del Centre Sòcio-cultural.
 • Les deficiències cròniques en la neteja viària i la recollida d’escombraries, així com en el manteniment als parcs, camins i rieres.
 • L’erràtica gestió del procés de concessió de les guinguetes de platja i del servei de socorrisme.
 • I per acabar-ho d’adobar, un personal desmotivat que no permet que la maquinària municipal funcioni al ritme que caldria.

Estem convençuts que cal donar un cop de timó en la forma de governar que contribueixi a pal·liar tots aquests dèficits.

Des del grup d’ERC-MES hi contribuirem tant com sigui possible.

El Ple aprova la moció d’ERC-MES perquè es regulin els preus de lloguer dels habitatges del municipi

En el Ple municipal d’ahir es va aprovar una moció del grup d’ERC-MES-AM (amb el vot favorable de totes les regidors i regidors, excepte l’abstenció de C’s) per promoure que es regulin els preus de lloguer dels habitatges al nostre municipi.

En plena emergència habitacional, agreujada per la pandèmia del Covid, considerem que és molt important regular i limitar els preus del lloguer i facilitar l’accés a l’habitatge.

Aquest és el contingut literal de la moció aprovada:

MOCIÓ PER A PROMOURE LA DECLARACIÓ D’ÀREA AMB MERCAT D’HABITATGE TENS DEL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP SEGONS LA LLEI 11/2020, DE CONTENCIÓ DE RENDES DE LLOGUER D’HABITATGES

Les problemàtiques derivades a l’accés a un habitatge digne a preus accessibles no és nova. Quan no hem superat els efectes de la crisi iniciada el 2007 i l’esclat de la bombolla immobiliària, se suma una nova bombolla immobiliària, aquesta vegada centrada en l’alça dels preus del lloguer arribant a cotes impagables per a la majoria. La pèrdua constant de poder adquisitiu, l’augment de preus del lloguer i la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19, provoquen una crisi habitacional en constant creixement que ha esdevingut una crisi sistèmica.

Aquesta va ser una de les principals motivacions de l’aprovació, el passat setembre de 2020, de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges (DOGC núm. 8229, de 21/9/2020), després de mesos de debat i gràcies a l’impuls de la ciutadania i entitats a favor del dret de l’habitatge, com el Sindicat de Llogateres, i amb el lideratge del Departament de Justícia.

Aquesta llei, també coneguda com a llei de contenció de preus del lloguer, busca limitar els preus dels lloguers a Catalunya, i permet regular-los en les zones on estan especialment disparats.

La llei fixa topalls al lloguer en els municipis del país on més dificultats hi ha per accedir a l’habitatge per oferta-demanda. Són les anomenades zones d’habitatge tens.

Per a aplicar-se de manera immediata, es van establir directament i transitòriament determinades àrees de mercat d’habitatge tens, amb la vigència d’un any. D’aquesta manera, en l’annex de la llei consten seixanta municipis que tenien índexs de referència de preus en què el lloguer havia sofert un increment superior al 20 per cent entre 2014 i 2019, amb una població superior als 20.000 habitants o bé pertanyents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La inclusió en l’annex va ser deguda, segons el preàmbul de la llei, a donar una resposta urgent a la situació d’emergència en matèria d’habitatge, agreujada pels efectes econòmics derivats de la pandèmia. A partir d’aquest any, cal declarar amb el corresponent procediment, la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens dels municipis, o d’una part del municipi, que estan en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti l’accés a tota la població.

Aquesta situació de risc, segons l’article 2 de la Llei 11/2020, pot venir determinada pel compliment de qualsevol de les condicions següents:

a) Que la mitjana del preu dels lloguers d’habitatge experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya.

b) Que la càrrega del cost del lloguer de l’habitatge en el pressupost personal o familiar superi de mitjana el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars, o que la mitjana del preu dels lloguers d’habitatge superi el trenta per cent de la renda mitjana de les persones menors de trenta-cinc anys.

c) Que el preu dels lloguers d’habitatge hagi experimentat, en els cinc anys anteriors al moment de la declaració, un creixement interanual acumulat d’almenys tres punts percentuals per damunt de la taxa interanual de l’índex de preus al consum de Catalunya.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Promoure la petició de declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens d’aquest municipi, conforme l’article 3, apartat 4, de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, pel termini inicial de cinc anys (art. 4.2) sens perjudici de ser revisada quan es donin les circumstàncies de l’article 4.3.

SEGON.- Instar al departament corresponent a incloure el municipi de Mont-roig del Camp a l’índex de preus de lloguer.

TERCER.- Que el present acord s’elevi al Departament de Drets Socials, en qualitat de departament competent en matèria d’habitatge, als efectes de la incoació del procediment de declaració, conforme l’article 3, apartat 1, de la Llei 11/2020.

QUART.- Que ateses les característiques i el dinamisme del mercat immobiliari, instar que el procediment per a la declaració es tramiti per via d’urgència, segons preveu l’article 3, apartat 7, de l’esmentada llei.

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Departament de Drets Socials, al Departament de Justícia, al Sindicat de Llogateres local, a la PAH local i a les associacions de veïns i veïnes del municipi.

ERC-MES proposa una consulta popular per decidir la continuïtat dels espectacles taurins a Miami Platja

Proposem que sigui la ciutadania qui pugui decidir, en properes ocasions, la continuïtat de la celebració de la festa tradicional d’espectacles taurins.

Cada any aquest tema es recorrent, i en aquesta ocasió ha calgut la convocatòria, fins i tot, d’un Ple extraordinari per aprovar la celebració de la festa tradicional i el programa d’espectacles taurins. Fa només 8 dies hàbils que vam fer el darrer ple ordinari de juny, ens preguntem per què no es podia incloure en un punt de l’ordre del dia en aquella ocasió.

La nostra posició segueix sent la mateixa. Cada any tenim constància -i les xarxes socials en són testimoni- que hi ha una part significativa de veïns i veïnes que consideren que en aquests espectacles es fa patir de forma objectiva els animals que hi prenen part i que, en definitiva, representen una forma de maltractament animal. Considerem doncs que es dona per suposat que aquests espectacles són acceptats de forma unànime per la població i, en canvi no és així, ni de bon tros. Però, és clar, és impopular que algun grup polític s’atreveixi a posicionar-se públicament mostrant de forma desacomplexada la seva posició contrària a la festa amb vaquetes. ERC-MES ho fem.

ERC-MES mostrem de forma desacomplexada la nostra posició contrària a la festa amb vaquetes

L’any 2017, l’associació de veterinaris AVATMA va fer públic un informe tècnic veterinari sobre els espectacles taurins amb vaques i vaquetes, on es posa de manifest el “greu patiment” físic i psíquic dels animals afectats, amb l’agreujant que els animals utilitzats en aquestes festes són bèsties joves i bàsicament indefenses. Tot i que no se’ls provoquin ferides, els danys musculars, el patiment respiratori i l’estrès són similars als d’una cursa de braus.

Així mateix, l’informe entén que la presència de menors d’edat com a públic en aquests espectacles pot afectar de forma evident l’empatia d’aquests infants envers els animals i en relació a les conseqüències del maltractament animal. Malgrat que l’equip de govern insisteixi a desmentir cada any la presència de menors als espectacles, es sabut, i objectivament contrastable, que hi assisteixen.

Per a divertir-se, no cal que els animals pateixin

Com que el nostre grup no pot evitar la celebració de la festa amb vaquetes, sí que els demanem:

– Que es facin públics els informes veterinaris que avalin que els espectacles taurins amb vaquetes no han causat patiments físics i psíquics als animals que hi participen, i que aquests informes es contrastin amb les conclusions de l’informe tècnic veterinari citat abans.

– Que es doni compte de les mesures de seguretat que s’adopten per a impedir que menors d’edat participin de forma directa en l’espectacle.

– Que es doni compte de les mesures de seguretat que s’adopten per a impedir el consum excessiu de begudes alcohòliques per part de les persones que participen de forma directa en l’espectacle.

– Que es doni compte del cost, condicions i cobertura de la pòlissa d’assegurança que s’hagi pogut contractar per tal de fer front a eventuals accidents produïts en el decurs de la celebració de l’espectacle taurí.

I a més, mai ens cansarem de demanar que reconsiderin la continuïtat de la celebració d’espectacles taurins a les festes de Sant Jaume de Miami-Platja o en qualsevol altra circumstància al nostre municipi. Per tant, el nostre grup Esquerra Republicana–Moviment d’Esquerres hi votem en contra i demanem que per l’any vinent es promogui una consulta popular.

Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres hi votem en contra i demanem que per l’any vinent es promogui una consulta popular